ΑΡΧΙΚΗ arrow Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ -ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
H διαδικασία εγγραφής στο oliveoilkalamata.com διέπεται από τους όρους του παρόντος. Εάν κάποιος επισκέπτης-χρήστης δεν συμφωνεί με τους Όρους  οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία αυτή.

Ο επισκέπτης - χρήστης, αφού υποβάλλει τα στοιχεία του πρέπει να επιλέξει στη συνέχεια ένα όνομα  (username/ e-mail) και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Μέσω του λογαριασμού αυτού μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών του oliveoilkalamata.com.

Πλέον αυτών, ζητούνται και τα απαραίτητα στοιχεία τόσο για τη νομιμότητα της συναλλαγής και την έκδοση των νόμιμων παραστατικών καθώς και τη διασφάλιση των συναλλασσόμενων,. Είναι ακόμη πιθανό να ζητηθούν στοιχεία που αφορούν τον επισκέπτη/ χρήστη (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ) ώστε να ενημερώνεται  για υπηρεσίες που πιθανόν τον ενδιαφέρουν αν το επιθυμεί. Σε καμία περίπτωση δεν αποστέλλονται ενημερωτικά μηνύματα για υπηρεσίες αν ο χρήστης δεν επιλέξει τη συγκεκριμένη υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων.

Τέλος είναι δυνατόν να συλλέγονται πληροφορίες για στατιστικούς λόγους οι οποίες είναι αποσυνδεδεμένες από τα προσωπικά  στοιχεία του χρήστη-μέλους, επεξεργασία σύμφωνη με τη νομοθεσία  περί προστασίας  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης-μέλος οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και τη νομιμότητα της σχετικής συναλλαγής και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 όπως σήμερα ισχύει σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο oliveoilkalamata.com χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την «Εταιρία», τις υπηρεσίες του οποίου, το μέλος έχει επιλέξει με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης (πχ έκδοση εξοφλητικής απόδειξης από Έμπορο).

Το oliveoilkalamata.com λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα  του χρήστη-μέλους για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του.  Τα στοιχεία αυτά διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

Ο κάτοχος λογαριασμού (μέλος) είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε χρήση και διατήρηση της μυστικότητας και ασφάλειας του κωδικού του και οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως στο oliveoilkalamata.com οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού του από τρίτο χωρίς εξουσιοδότηση καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού. Το oliveoilkalamata.com διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει  αυτόματα τον επισκέπτη/ χρήστη από τη χρήση της ιστοσελίδας της  και των υπηρεσιών της σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θα χρειαστεί να αφιερώσεις λίγο χρόνο, προκειμένου να βεβαιωθούμε, ότι συμφωνείς με την επεξεργασία των δεδομένων σου.
Ποιες πληροφορίες σου επεξεργαζόμαστε
Διατηρούμε τα προσωπικά σου στοιχεία και πληροφορίες για αιτήματα, σχόλιά η παραγγελία,  που περιλαμβάνονται στο e-mail που μας έστειλες.
Γιατί τις επεξεργαζόμαστε
Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σου μόνο εφόσον είναι αναγκαίο για να εξετάσουμε το αίτημα, το σχόλιό σου, η να σου αποστείλουμε την παραγγελια των προϊόντων που παρήγγειλες ,  και να πραγματοποιήσουμε τις ενδεδειγμένες ενέργειες, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή σχέση μαζί σου και να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας.
Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε  τα δεδομένα σου για:
•    Να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.
•    Να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας και τις αξιώσεις μας.
•    Να ενισχύσουμε τη μακροχρόνια οικονομική αξία της εταιρείας μας και να προστατέψουμε το γενικό εταιρικό μας συμφέρον.
Για πόσο χρόνο θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σου
Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες για τα αιτήματα ή τα σχόλιά σου όσο χρόνο απαιτείται για να τις εξετάσουμε και να πραγματοποιήσουμε τις ενδεδειγμένες ενέργειες. Μετά το χρονικό αυτό σημείο τις διατηρήσουμε μόνο εάν και στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των δικαιωμάτων και των αξιώσεών μας ή τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Εξετάζουμε περιοδικά τα δεδομένα που έχουμε αποθηκευμένα και προχωράμε στη διαγραφή τους, όταν δεν είναι πια αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.
Με ποιον θα μοιραστούμε τα δεδομένα σου
Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σου με τρίτα πρόσωπα. Αυτό γίνεται μόνο εφόσον είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας τους. Τα τρίτα πρόσωπα μπορεί να είναι:
•    Εταιρείες παροχής μεταφορικών, ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, για τη διευκόλυνση της μεταξύ μας επικοινωνίας.
•    Δικηγόροι, δικαστικές ή άλλες αρχές, υπηρεσίες, όργανα, εξωδικαστικοί  θεσμοί, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιοι λειτουργοί (ενδεικτικά δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι), καθώς και τρίτα πρόσωπα (ενδεικτικά δικαστικοί ή ιδιώτες πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι, διαιτητές ή διαμεσολαβητές). Μοιραζόμαστε τα δεδομένα με τα πρόσωπα αυτά μόνο εφόσον χρειαστεί να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας και τις νομικές μας αξιώσεις.
Θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σου σε τρίτη χώρα μόνο εφόσον διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων σε αυτή τη χώρα και εάν είναι απολύτως αναγκαίο για να επικοινωνήσουμε μαζί σου ή για να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας και τις νομικές μας αξιώσεις.
Ποια είναι τα δικαιώματά σου
Για να προστατέψεις τα δεδομένα σου, έχεις τα εξής δικαιώματα, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις περιορίζονται από τη σχετική νομοθεσία: 
•    Δικαίωμα πρόσβασης
Δικαίωμα να ενημερωθείς για την επεξεργασία των δεδομένων σου και να ζητήσεις αντίγραφό τους.
•    Δικαίωμα διόρθωσης
Δικαίωμα να ζητήσεις διόρθωση ή συμπλήρωσή τους.
•    Δικαίωμα διαγραφής
Δικαίωμα να ζητήσεις διαγραφή των δεδομένων. Θα ικανοποιήσουμε αυτό το δικαίωμα:
o    Εάν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
o    Εάν ασκήσεις το δικαίωμα εναντίωσης.
o    Εάν τα δεδομένα επεξεργάστηκαν παράνομα.
o    Εάν τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση.
•    Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Δικαίωμα να περιορίσεις την επεξεργασία των δεδομένων σου. Το δικαίωμα αυτό ικανοποιείται:
o    Όταν αμφισβητείς την ακρίβεια των δεδομένων.
o    Όταν η επεξεργασία είναι αντίθετη στο νόμο και ζητάς, αντί της διαγραφής, τον περιορισμό της χρήσης τους.
o    Όταν ασκήσεις το δικαίωμα εναντίωσης, μέχρι να επαληθεύσουμε εάν οι νόμιμοι λόγοι της επεξεργασίας τους υπερισχύουν έναντι των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σου.
•  Δικαίωμα εναντίωσης
Δικαίωμα να αντιταχθείς στην επεξεργασία των δεδομένων σου που γίνεται για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας ή τρίτων.

Πώς μπορείς να τα ασκήσεις
Για να ασκήσεις τα δικαιώματά σου, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας:
Διεύθυνση: HELLENIC ORFANIC FOOD OE, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων,
Οδός: Κλαδά 5, Τ.Κ. 24133, Καλαμάτα 
Τηλέφωνο: (00 30) 2721 500508
Μ: 6977704049
E-mai: 
Θα λάβεις άμεσα ενημέρωση για το αίτημά σου. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν νόμιμοι λόγοι, οι οποίοι μας εμποδίζουν να το ικανοποιήσουμε, θα σε ενημερώσουμε για τους λόγους της άρνησής μας.


Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Εάν θεωρείς ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σου αντίθετα στο νόμο, μπορείς να υποβάλλεις καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στα στοιχεία:
Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο: (0030) 210 6475600
Φαξ: (0030) 210 6475628             
Ε-mail:

Καλάθι Αγορών

Το καλάθι σας είναι άδειο!
Λίστα επιθυμιών
Silver Metal Koronida
High Phenolic EVOO Olympia
Δωρεάν Μεταφορικά
Παραγγελία Μεγάλων Ποσοτήτων
Επιχειρηματικές Συνεργασίες
Ενημερωτικά Δελτία
Πιστοποιήσεις
Rapid ssl
Logos